Kases aparats lctakais

Ar kases aparâtiem mçs atrodamies jebkurâ veikalâ vai lielveikalâ - vârdos, kur dominç mazumtirdzniecîba. Tikai no sâkuma. Kas ir fiskâlâ kase?

Kases aparâti, kas pazîstami kâ kases aparâti, ir tikai elektroniska ierîce, pateicoties kuram mçs redzam apgrozîjumu un siltuma nodokïa un PVN summu, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Pasaulç ir fiskâlâs ierîces, kurâm nav fiskâlâs atmiòas, un ziòas par pirkumiem tiek reìistrçtas ârçjâ droðâ atmiòâ.

Jau Polijâ kases aparâti ir dekorçti OTP (One Time Programming vçrtîbu fiskâlajâ atmiòâ, kas ir unikâls numurs, kurâ neto un nodokïu summas tiek nodotas, lai atrisinâtu pârdoðanas dienu. Protams, tas ir kopçjais nodokïu un bruto debitoru parâdu apjoms.

Kases aparâtu nodaïa.Kases aparâta izveides dçï tas atðíiras no elektroniskâ kases aparâta (ECR reâlajiem kases aparâtiem, kas:- sadarboties ar datoriem;- tie ir fiskâlie printeri;- tie ir datoru kases aparâti;- POS / EPOS sistçmas (pârdoðanas vieta / elektroniskais pârdoðanas punkts;- tie ir kases terminâïi.

Pirmajâs divâs sistçmâs ir piemçrotas arî tâdas sistçmas, kas tiek atskaòotas biïeðu kasçs.- autonomas sistçmas (kases aparâta darba programma un pieteikuma programma iekïûst kases aparâtâ, piemçram, POS, ECR, pilnîga PLU preèu bâze, kodu saraksts, produktu nosaukumi ar burtu simboliem PTU nodokïu likmes (nodoklis par izstrâdâjumiem un palîdzîbu;- datorizçtas sistçmas (ciparu tastatûra trûkst modernâ apjomâ, bet fiskâlajam printerim ir vairâkas pogas ikdienas fiskâlâ ziòojuma drukâðanai. Pârdoðana modernajâ kasç tiek sâkta, izmantojot datorâ lietojumprogrammu, kas kontrolç arî fiskâlo norâdîjumu kopumu.

firma