Kases aparats ar terminali

Ikviens nodokïu maksâtâjs, kas pârdod preces finanðu personâm, ir atbildîgs par apgrozîjuma uzskaiti, izmantojot kases aparâtu. Ðî metode ïauj veikt atbilstoðus norçíinus ar nodokïu iestâdçm. Tâpçc tas attiecas uz likumu un ir acîmredzams.

Kâ ar bojâtu kases aparâtu?

Par ðâdâs pozîcijâs, kas tiks piegâdâtas tâ sauktajâ rezerves naudâ. Tâ kâ tas nav likumîgs pienâkums, ikviens uzòçmçjs ir ieinteresçts iepriekð domât par ðâdu risinâjumu. Tas ir ideâli piemçrots daþâdâm ârkârtas situâcijâm, kuras vçlas labot pareizo aprîkojumu. Manuprât, PVN likums skaidri nosaka, ka, sekmîgi neizdodot iespçju izveidot tirdzniecîbas reìistru, izmantojot rezerves kasieri, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezerves birojs var pasargât no nevajadzîgas un neparedzamas dîkstâves praksç. Ir vçrts atcerçties, ka îpaðumtiesîbu gatavîba no rezerves kases ir jâziòo nodokïu iestâdei, runâjot par mçbeïu neveiksmi un sniedzot informâciju par rezerves maltîti.

Diemþçl, tâ kâ tas ir pievienots augsts, kases aparâta trûkums ðajâ rezervç, ir ierobeþots ar nepiecieðamîbu pârtraukt pârdoðanu. Pçc tam nevar izveidot pârdoðanas pabeigðanu, un ðâdi darbi ir nelikumîgi un var aprobeþoties ar sekâm, kas saistîtas ar lielu finansiâlo slogu. Neaizmirstiet par situâciju, kad lietotâjs lûgs atbilstoðu kvîti.

Tâpçc ir nepiecieðams informçt par remontçtâja remonta un postnodokïu printeru, kâ arî nodokïu iestâþu neveiksmi par caurumu, kas radies, veicot pirkuma ierakstu, ierîces remonta brîdî, un, protams, klientus ar caurumu pârdoðanâ.

Tikai tieðsaistes pârdoðanas panâkumu gadîjumâ uzòçmçjam nav jâaptur viòa darbs, bet viòð vçlas sasniegt vairâkus nosacîjumus - glabâtie ieraksti ir skaidri uzskatâmi par maksâjumiem pieòemtu materiâlu; maksâjums ir jâaizpilda pa e-pastu vai pastu. Ðajâ formâ pârdevçjs - nodokïu maksâtâjs bûs priviliìçts lîdz pçdçjam, lai ievietotu PVN rçíinu.