Kases aparats apicrbu veikala

Visu atïauju saòemðana kasç ir mûsu un nevis tikai poïu - juridiskajos pienâkumos. Katrs pat mazâkais darîjums ir jâmaksâ par fiskâlo summu, jo tas prasa PVN samaksu.

Pçrkot mûsu noliktavas kases aparâtu, ðis pirkums ir atkarîgs no îpaða pakalpojuma, kas plâno bût ieinteresçtam mûsu kases jautâjumos. Fiskâlie kases aparâti Krakovâ ir nozîme, kurâ jûs varat iegâdâties visas fiskâlâs ierîces, kas ir vispiemçrotâkâs konkrçtai jomai. & nbsp; Ðâda veikala darbinieki ir & nbsp; un pakalpojumam & nbsp; ir tiesîbas pçdçjo reizi mainît PVN summu, kas ieprogrammçta uz summu, kad tiks ievadîti attiecîgie noteikumi, saskaòâ ar kuriem mainîsies nodokïa summa. Kases aparâta zonâ var veikt arî labojumus tikai pilnvarotais dienests.

Kases aparâts ir tikai parasta iekârta, kas var tikt bojâta, un tâpçc ikvienam, kas veic komerciâlas vai pakalpojumu darbîbas un spçj pelnît naudu, ir jâspçj strâdât ar bojâtu kases aparâtu. Bojâtajiem fiskâlajiem kases aparâtiem ir jâbût zinâmiem, cik viegli salabot, nav jçgas par bojâjuma stâvokli, kâ arî par to, kâ ðis kaitçjums ietekmç veikala turpmâko darbîbu. Varbût, piemçram, printerim jâbût sliktam, lai uz èeka tiktu ievietots tikai teksts. Tomçr nepilnîga saòemðana tagad var bût iegansts, lai nodokïu iestâde izdotu pilnvaras uzòçmumam, kas to izdevis!

Dr Farin Man

Tâpçc, tiklîdz mçs novçrojam kases aparâta bojâjumus, mums nevajadzçtu to labot individuâli. Bojâta nauda ir uz laiku jâizslçdz no veikala funkcijas un jâiegûst no cita aktîvâ kases aparâta, un, ja tâ nav pieejama, aizveriet veikalu, lîdz ierîce tiek remontçta. Sakarâ ar to, ka kases aparâta neveiksme var kavçt visa veikala darbu, kases pakalpojumi darbojas ïoti labi un mçìina regulâri novçrst trûkumus, t.i., cik drîz vien iespçjams. Un pçc tam, kad ir konstatçti trûkumi kases aparâta izpildç, mçs nedrîkstam mçìinât to labot citai rokai - jums vajadzçtu zvanît dienestam un veikt iecelðanu servisa tehniíim, vai tieði pârskaitît naudu apkalpoðanas telpâ, protams, pçc tam, kad tâ ir izslçgta un nodroðinâta. Ðâdus procesus vajadzçtu veikt pçc iespçjas âtrâk, lai lçmumu varçtu labot un ka es varçtu atgriezties no kases aparâta.