Kases aparati un ire

In vitro (apaugïoðana in vitro ir îpaði glâbðanas dçlis pâriem, kas pieteikuðies bçrnam. Tas ir stabils un stresa process, bet daudzi laimîgie pâri, pateicoties ðai metodei, var baudît vçlamo pçcnâcçju, pat ja jaunâs formas izrâdîjâs neuzticamas. Ârstçðana ir atkarîga no spermas savienojuma ar olu laboratorijas apstâkïos ârpus sievietes íermeòa.

https://sprtanol24.eu/lv/

Indikâcijas vidû var bût pareizas gan partnera daïai (pazeminâti spermas parametri, gan pazîstamiem (olvadu traucçjumi, nespçja ovulçt. Bieþa indikâcija in vitro apaugïoðanai ir idiopâtiska neauglîba, kuras cçloòi nav zinâmi. Pirms in vitro pacientam ir jâsagatavo laboratorijas testu kopums un spermas izpçtes partneris. Turpmâk vecâkiem ir jâsniedz rakstiska piekriðana procedûrai. Nâkamais solis ir sievietes hormonâlâ (farmakoloìiskâ stimulâcija, palielinot nobrieduðu oocîtu skaitu. Narkotikas, tomçr to devu individuâli pârbauda speciâlists, kâ arî iepriekðçjo pacienta pçtîjumu beigas. Otrais periods ir sievietes olu ðûnu iegûðana speciâlista norâdîtajâ datumâ. Ârstçðana notiek vispârçjâ anestçzijâ un ilgst vairâkas minûtes. Tâ sastâv no redzamâs vezikulas abâs olnîcâs punkcijas veidâ, savâcot folikulu ðíidrumu, kas satur oocîtus. Tajâ paðâ laikâ pacienta partneris ziòo par spermas beigâm (nepiecieðams saglabât seksuâlo atturîbu vairâkas dienas pirms procedûras. Nâkamais lîmenis ir savâkto olu saistîðanâs ar spermu laboratorijas apstâkïos. Ðajâ padomç veidotie embriji tiek ievietoti inkubatorâ, kur ir ideâli iemesli to izaugsmei. Pçc daþâm dienâm tâ tiek uzsâkta pacienta dzemdç, izmantojot plânu katetru. Ðis procedûras nosacîjums nav nopietns, tâpçc nav nepiecieðama anestçzija. Pçc embriju pârneðanas pacientam jâsamazina fiziskâ aktivitâte (nepiecieðams îss abstinenci un mainît pastâvîgu dzîvesveidu. Pçc desmit dienâm viòam jâziòo klînikai par bioíîmisko grûtniecîbu. Piektajâ nedçïâ pçc procedûras ir nepiecieðams sagatavot ultraskaòu, kas apstiprina grûtniecîbu. Kïûdas gadîjumâ ir iespçjams atkârtot procedûru, izmantojot gatavus, rezerves embrijus. Saskaòâ ar jaunâkajiem pçtîjumiem in vitro efektivitâte ir aptuveni 40%. Tomçr ðî attieksme pastâv pâriem, kuri nesekmîgi piesakâs bçrnam.