Jaunumi visparigi mig atteikties sadaias domcni projekti queue pages genrator spin title genratora spin uzrakstiet vardus vienu pcc otra

Prasîba, ko izstrâdâjusi sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums un sprâdzienbîstamîbas dokuments, attiecas uz uzòçmumiem, kuros grâmata ar viegli uzliesmojoðu saturu veicina bîstamas sprâdzienbîstamas vides radîðanu un darba izpratnç ietver eksplozijas risku.

Saglabâjot (vai ievieðot raþoðanâ bâzes, kas var radît sprâdzienbîstamu vidi ar gaisu (ðíidrumi, cietas vielas ar augstu smalkuma pakâpi - putekïi vai gâzes, darba devçjam ir jânovçrtç sprâdzienbîstamîba, norâdot riskam pakïautâs telpas. Turklât tajâ bûtu jâizveido piemçrotas sprâdzienbîstamîbas zonas vietâs un âra telpâs kopâ ar grafiskâs klasifikâcijas dokumentâcijas izstrâdi un jâparâda faktori, kas var ïaut aizdegðanos tajâs.

Sprâdzienbîstamîbas dokumenti, ðíiet, ir kartes, uz kurâm dati tika sniegti tehnoloìijâ, ka noteiktâm (vai vairâkâm kartçm ir viena problçma, kas mainâs kartes vietâ, kurâ tika veiktas izmaiòas, nevis viss dokuments. Katrai lapai ir jâbût galvenei un vietai, kas attiecas uz saturu.

Parasti tas tiek ievietots dokumenta trîsdaïîgâ formâ:- pirmâ daïa, kas satur vispârîgu informâciju, proti: darba devçja paziòojumi, zonu saraksts ar identificçtiem aizdegðanâs avotiem, zinâðanas par piemçroto aizsardzîbas pasâkumu pârskatîðanas datumiem, kâ arî to apraksts, \ t- otrâ daïa satur detalizçtu informâciju, proti, to íîmisko vielu sarakstu, kuras uzòçmumâ lieto, raþo vai ir materiâlus uzliesmojoðas îpaðîbas, skaitïos, kas var bût sprâdzienbîstamas atmosfçras sastâvdaïas (un to kvalitâte; procesu un darba dzîvokïu apraksts, kuros tiek izmantotas norâdîtâs degoðas vielas, riska novçrtçjums un paredzamie straujas atmosfçras sprâdziena scenâriji un sprâdziena augïi; profilakses projektâ izmantotâs procedûras, kas ir âtras un samazina tâs ietekmi, \ t- treðâ daïa, kas satur padomus un apliecinoðus dokumentus, tâpçc mûsdienu jomâ jâiekïauj bîstamo zonu atraðanâs vietas skice, izmantoto riska metoþu apraksts, dokumenti, kas vajadzîgi, lai sagatavotu ðo faktu, vai dokumentu saraksts, kuros norâdîti mâjokïi, lai tos nçsâtu, atsauces dokumentu saraksts, saraksts un ieteikumi; par SPP sagatavoðanu.

Apkopojot: ja fonâ ir noteikta potenciâli sprâdzienbîstama zona, ir jâiesniedz Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija regulas ieteikums par obligâtajâm prasîbâm attiecîbâ uz darba uzticamîbu un higiçnu kopâ ar sprâdzienbîstamas vides piedâvâjumu (Dz.U. Nr. 138, 931. punkts.