Izvclcties ugunsdzcsibas lidzekli uguns tipam

Ugunsgrçki, kas iekrît slçgtâs telpâs ar zemu kubikâciju, parasti tiek dzçsti, saglabâjot ûdens tvaiku.Pâris tiek izmantots dzîvokïos, kuru masa ir aptuveni 500 m3. Tâm vajadzçtu dzîvot hermçtiskâ vietâ.Tvaiks kâ ugunsdzçðanas lîdzeklis "Tvaika ugunsdzçsîba" uz atvçrtajâm virsmâm, visticamâk, netiks izmantota, jo tâ îpatnçjais îpatnçjais svars ir mazâks, un tas tiek darîts, nesasniedzot atbilstoðu ugunsdzçðanas lîdzekïu koncentrâciju.

Turklât mazu, bet caurspîdîgu telpu panâkumos vienlaicîgi ugunsdzçsîbas tvaika izmantoðana ir vairâki labi un efektîvi.

Jinx Repellent Magic FormulaJinx Repellent Magic Formula Efektīvs veids, kā mainīt likteni un sasniegt laimi

Visizplatîtâkâs telpas, kurâs iegûst tvaiku apdroðinâðanai un ugunsgrçku novçrðanai, ir: uzliesmojoðu materiâlu un koksnes þâvçtâji, naftas produktu sûknçðana, vulkanizâcijas katli, rektifikâcijas kolonnas un kuìi.Ðis ugunsdzçsîbas lîdzeklis arî liek noturçt cietus ugunsgrçkus, kurus nevar dzçst raþojumâ, kas saistîts ar ûdeni.

Ûdens tvaiki var pastâvçt un tos var izmantot, lai nodzçstu ðíidrumu ugunsgrçkus, kuru temperatûra ir vismaz 60 ° C. Ugunsgrçka dzçðana vai nostiprinâðana ar tvaiku bûs pçdçjais îpaði aktîvais, jo lielâka ir ðíidruma aizdegðanâs temperatûra.

Tvaika izmantoðana izraisa uzliesmojoðu spirtu atðíaidîðanu degðanas jomâ. Skâbekïa koncentrâcija samazinâs lîdz vçrtîbai, kâdâ turpmâkâ sadegðana ir slikta. Tvaiku un spirtu maisîjumâ degðanas zonas lielumâ un ugunsbîstamîbas gadîjumâ 35% ûdens tvaiku koncentrâcija nomâc degðanas procesu un turpmâka sadegðana nav iespçjama.

Dzçðanas process ir visnoderîgâkais, ja izmanto piesâtinâtu tvaiku, kas tiek izteikta spiedienâ no 6 lîdz 8 atmosfçrâm.