Interneta draugi

Dr Farin ManDr Farin Man Efektīva novājēšanu vīriešiem

Internets ir ïoti noderîgs informâcijas avots. Un tikai tad, kad fonds ir izveidots pieejamâ valodâ. Îpaði tas, ka ðî ietekme tiek sasniegta, kad teksts ir pilnîbâ saistîts ar IT jautâjumiem. Tieði tâpçc, ka tâ izmanto ïoti specifisku mutisku terminoloìiju.

Parâdot tos tîmekïa kartç, var sagaidît, ka tos dzirdçs tikai to klientu kategorija, kas ikdienâ mijiedarbojas ar viòiem vai rada vispârçjo izglîtîbu. Tomçr jûs nevçlaties nodot reklâmu, bet tikai ðâdiem cilvçkiem. Jo îpaði, ja saturs tiek nolemts, lai palîdzçtu dokumentâcijai, no kuras ikviens, kas apmeklç tîmekïa vietni, vçlas izmantot jaunâs veidlapas.

IT tulkojumiTâtad, veidojot tîmekïa vietni, ir vçrts interesçties par IT tulkojumiem. Pateicoties tiem, ir iespçjams tulkot parasti tehnisko saturu risinâjumâ, kas bûtu saprotams arî visam laikmetim. Kâ zinâms, persona, kas meklç palîdzîbu grâmatzîmç, kas saistîta ar tehnisko dienestu, ne vienmçr ir precîzi orientçta lapas struktûrâ vai arî konkrçtâ terminoloìijâ.

Tehniskâ dokumentâcijaIT tulkoðana ir un ir jâapsver, kad ir plânots padarît pieejamus daudzus tehniskos dokumentus citâs valodâs. Piedâvâjot, piemçram, programmatûru, ir svarîgi ïaut tâs aprakstam piekïût ikvienam, kas, iespçjams, palîdz strâdât ar to vai izmantot to no zinâmas mobilâs ierîces. Citâ gadîjumâ lauvas daïa no skatîtâjiem vienkârði nekad nezinâs par ðâdu pieteikumu, ja viòi nesaprot, ko tas sniedz. Kâ redzat, lielâkâ daïa tîmekïa lietotâju meklç zinâðanas savâ dzimtajâ valodâ.Tâpçc, jo lielâks ir dokumentu klâsts valodu varianta ziòâ, jo vairâk gandarîjumu tas bûs ieguvums no produktu pârdoðanas. Neviens pçrk neko zem çnojuma, un pirms pasûtîðanas, tas parâdâs kopâ ar ziòojumu, ieskaitot dokumentâciju. Jo îpaði, ja konkrçtam projektam ir jâatbilst noteiktâm prasîbâm, lai pierâdîtu, kâ tas ir jâinstalç.