Grutniecibas tests 7 nedcias pcc dzimumakta

Sievietes, kas meklç bçrnu, kâ arî tâs, kuras baidâs no grûtniecîbas, papildus grûtniecîbas testam mçìina atrast sev simptomus, kas apstiprinâs, vai tie izslçdz bailes (vai iespçju apaugïoðanu. Tomçr kâdas ir ðîs pazîmes? Kad jûs varat tos atrast? Pirmais un tajâ paðâ laikâ visredzamâkais simptoms tiek izvçlçts tâ, ka nav laika. Viòð neuzskata un kâpçc stresu uz krâjumiem - menstruâciju aizkavçðanâs, pat vairâku dienu laikâ, var izdarît ar daudziem faktoriem, tostarp vilðanos un profesiju. No otras puses, regulâras menstruâcijas neizslçdz grûtniecîbu. Tâ gadâs, ka grûtnieces arî menstruç lîdz trim mçneðiem pçc mçsloðanas. Pieòemsim, ka tomçr mçs cenðamies pçcnâcçjiem, nav laika, ir grûtniecîbas tests, kas laimîgi norâda uz diviem svîtriem. Kas tâlâk?

Ir reizes, kad nâkotnes moms piedzîvo grûtniecîbas simptomus apaugïoðanas sâkumâ. Tomçr tie vienmçr ir pçc mçneða. Tomçr to svarîgâkâ intensitâte notiek pirmâ ceturkðòa beigâs, ti, ap 10. nedçïu, un viòi atgrieþas telpâs.

Jutîgas un sâpîgas krûtis. Grûtnieces íermenî viòa vçrðas pie daudzâm hormonâlâm izmaiòâm, kas plâno pabeigt turpmâko sagatavoðanu, un mçs ne tikai rûpçjamies par bçrna pareizo îpaðumu ðo mçneðu 9 mçneðu laikâ, bet arî par tâlejoðu audzinâðanu. Tâpçc krûðu dziedzeru stiepðanâs sâkumâ krûtis var kïût lielâkas un sprauslas ir veselîgâkas un tumðâkas.Slikta dûða un vemðana. Tas, iespçjams, ir visvairâk pazîstams un populârâkais grûtniecîbas simptoms. Tie ir îpaði traucçjoði agrâ rîta sezonâ un var ilgt vairâkas stundas. Parasti sievietes sûdzas par savu grûtniecîbu skaitu (tikai ðeit ir novirzes no bâzes - mans brâlçns nesen ir bijis ideâls prieks un ticiet man, un nejutu vienu reizi. Ârsti nav 100% pârliecinâti, kas izraisa rîta sliktu dûðu. Tomçr viòi pamanîja, ka viòu paâtrinâjums ir daudz lielâks cilvçku vidû, kas ir ikdienas bailçs un stresâ.Apetîtes maiòa. Protams, neviens nav sveðs tâdiem simptomiem kâ palielinâta apetîte vai pilnîga garðas maiòa. Fakts, ka mçs izvçlamies çst tik daudz, cik palicis vietçjâ ielâ uz ledusskapi, un fakts, ka pçkðòi ïoti labs siïíu maisîjums ar marinçtiem guríiem un Nutella izraisa hormonâlâs izmaiòas tuvâkajâ sistçmâ.

Tomçr, ja es jau esmu atzîmçjis ieraksta agrâkajâs daïâs, visi grûtniecîbas simptomi var bût, bet nav jâparâdâs. Tâpat nav teikts, ka parâdîsies visi aprakstîtie simptomi. Ir sievietes, kuras ir ïoti ietekmçjuðas grûtîbas agrînâ grûtniecîbas laikâ, bet (bieþi vien bieþi gadîjumi, kad grûtniecîba tiek pieïauta praktiski pilnîgi. Tâpçc neuzticieties filmâm un sçrijâm, kas liecina, ka mçsloðana nozîmç pastâvîgu vemðanu, garastâvokïa maiòu un ìîboni no pirmâs mçsloðanas dienas. Visi cilvçki piedzîvo svçtîgu valsti pilnîgi citâ veidâ.