Grutnieciba

Daudzi cilvçki brînâs, kas ir veselîgs vecums grûtniecîbas gadîjumâ. Sievieðu skaits, kas vçlçtos bût bçrns 18 gadu vecumâ, ir vienâds, bet agrâk. Lielâkâ daïa tomçr dod priekðroku, pirmkârt, koncentrçties uz finanðu stabilitâtes izmantoðanu, piemçrotu partneri, çrtu dzîvi, vârdu, materiâlâm iespçjâm, kas ïauj veselîgu un patîkamu bçrnu audzinâðanu. Ir labs viedoklis, bet tam ir viena iezîme. Proti, vecums. Lai gan mçs varam justies garîgi nesagatavoti mâcît bçrnu, ir tik grûti zinât savu íermeni, kad ðis vecums ir, un ðajâ ziòâ vçlâk tas viss ir sliktâks.

No bioloìiskâ viedokïa vispiemçrotâkais laiks, kad bçrnam ir bçrns, ir no 18 lîdz 25 gadiem. Agrâk sievietes íermenis arî nav pietiekami attîstîts, kas var izraisît aborts un miruðâ bçrna piedzimðanu. Un vçlâk, pçc 35 gadu vecuma, palielinâs iespçjamîba, ka slimîbas, kas saistîtas ar ìençtiskâ koda bojâjumu, palielinâs, piemçram, Dauna sindroms.

Kad runa ir par pareizu vecumu, lai saòemtu grûtniecîbu, tas ir bioloìijas beigas. Praksç izskatâs, ka divdesmit gadus vecâs meitenes pabeidz savas studijas (vai ir viòu puses, viòi tikai sâk darbu, viòi joprojâm nevar bût konkrçti partneri, un, ja viòi jûtas, viòi nav pârliecinâti, vai viòi vçlas pavadît pârçjo savu dzîvi ar viòu. Turklât viòi nevçlas ierobeþot savus labos, pirmos gadus ar lielu apòemðanos iegût bçrnu. Nedariet par to nekâdu vainu mazâm meitençm un apsûdziet viòus par mâtes instinkta trûkumu. Tâs ir tieðâs reakcijas, ko izraisa pârmaiòas apkârtçjâ pasaulç. Tâpçc, neskatoties uz to, ka bioloìiskâ laika ievçroðana ir vispiemçrotâkâ, nedrîkst aizmirst, ka tâ nav ârstçðana, kas nosaka, vai mçs nolemjam grûtniecîbu vai nç. Pirmkârt, abiem nâkotnes vecâkiem bûtu jâizsaka ðâda vçlme iegût pçcnâcçju. Nepiecieðama vismaz pamatmateriâlu stabilizâcija un zinâðanas, ka mçs nezaudçsim grâmatu grûtniecîbas gadîjumâ. Nav iespçjams, ka sieviete varçtu bût stâvoklî, lai stiprinâtu savas attiecîbas ar draugu. Ðâda ârstçðana, jo tikai pasliktinâs situâcija starp sievieti un vîrieti.

Godâtais kungs, princips ir tâds, ka poïu organisms mums sniedz ierobeþotu stundu, lai saòemtu grûtniecîbu. Noteikums ir arî tas, ka piemçrots vecums, lai iekristu, tâpçc es tos izvçlos agrâk, teorçtiski labâk. Tas neuzlabo faktu, ka bçrnam jâbût mîlestîbas produktam starp diviem cilvçkiem, nevis pienâkuma izjûtu.