Gramatvedibas pakalpojumi vardava

Enova programmatûras tirdzniecîbas grâmata ïauj visaptveroðiem uzòçmuma finanðu un grâmatvedîbas pakalpojumiem dokumentu reìistrçðanas, ðo tekstu publicçðanas un informâcijas izpildes, kâ arî aktuâlo un periodisko pârskatu ietvaros.

Enova moduïa svarîgâs funkcijas Komerckase ir: kontu þurnâls, pirkuma un pârdoðanas PVN reìistrs, dokumentu uzskaite - KP, KW, Lp, ZSO.Programmai ir visdaþâdâkie dokumenti, kas saistîti ar norçíiniem ar klientiem, piemçram: procentu maksâjumi par novçlotiem maksâjumiem, maksâjumu atgâdinâjums, bilances apstiprinâjums, pârskaitîjumi, pat elektroniskie. Enova programmatûru ir izstrâdâjuði eksperti.

informâcijaPamatojoties uz programmâ îstenotajiem dokumentiem un dekrçtiem, informâcija par budþetiem un PVN-7 deklarâcija tiek automâtiski rakstîta un ievietota. Noteiktu filtru sistçma ïauj bez maksas iegût datus, veidojot pârskatus un saòemot atgriezeniskâs saites informâciju par katru pârskata gada kursu. Uzskaite Enova sistçmâ atklâj jaunas paaudzes programmatûru pilnîgai grâmatvedîbai Windows atraðanâs vietâ. Pateicoties izmantotajiem risinâjumiem, projekts ir ïoti elastîgs - lîdz ar to spçja patstâvîgi modificçt un pielâgoties programmas parametru personiskajâm vajadzîbâm.

funkcijasPapildus funkcijâm, kas balstâs uz vispârçjiem grâmatvedîbas principiem, programmai ir plaða spektra funkcijas, kas saistîtas ar visu dokumentu uzskaites automatizâciju, atkârtotu dokumentu atkârtotu izdrukâðanu vai uzòçmçjdarbîbu. Programma ir izstrâdâta, ievçrojot principu, ka uzòçmumi, kas uztur kontus, balstâs uz konta sistçmu. Sistçmas izveide nodroðina, ka tâ ir balstîta uz daþâdiem operatora ieteikumiem. Tas tika sagatavots ar atzinumu par grâmatveþiem, kuriem ir nepiecieðams izmantot ergonomiskus IT rîkus, kas atvieglo viòu ikdienas darbu, noslçdzot mçnesi vai finanðu gadu.

Dokumentu ierakstiStils ir visu veidu dokumentu reìistrçðana, kas ir atkarîgi no kontu uzskaites. Dokumentu ierakstos ir iekïauti gan PVN rçíini, kad un atseviðíi materiâli, piemçram, izdevumi, algas, nolietojums, ârçjâ pieòemðana utt. Pçc dokumentu ievieðanas tie var pastâvçt nodoti pakalpojumam paði.