Ginekoloiija un dzemdnieciba

Ginekoloìija iet uz priekðu. Ir vçl jaunâkas sistçmas cilvçka íermeòa testçðanai. Aizvien mazâk invazîva un arvien precîzâka. Liela problçma starp dzimumakta sievietçm ir dzemdes kakla vçzis, kas tâs ekstrakcijas sâkumposmâ ir pilnîgi ârstçjams.

Ja novçrojat traucçjoðus simptomus, kas var bût ðâdas slimîbas rezultâts, nekavçjoties jâpierakstâs pie ârsta, lai izslçgtu slimîbu. Iespçjams, ka nopietnîbas trûkums ar simptomiem ir dzemdes risinâjums.

Ðâda pârbaude tiek pieòemta, izmantojot kolposkopu. Nav nekas jauns kâ mikroskops ar spekulâciju. Paraugu ievieto maksts ar piemçrotu preparâtu, lai pârbaudîtu maksts pH. Ðis mikroskops sasniegs trîsdimensiju efektu un papildus padara izskatu par desmitkârtîgâku, pateicoties kurai ginekologs varçs pareizi pârbaudît maksts un kakla sienu, lai rûpîgi izvçrtçtu, vai ir kâdas izmaiòas. Jums vajadzçtu sagatavoties pçtîjumam. Ginekologs, iespçjams, liks jums, kâ pasargât sevi no testa. Katra no tâm ir mazinât seksuâlo kontaktu arî no ginekoloìiskâs pieredzes nedçïâ pirms plânotâs pârbaudes.

Sieviete, kas iziet kolposkopu, parasti sçþ uz papildu ginekoloìiskâ krçsla. Ðis tests parasti ir daþas lîdz desmit minûtes. Ja panâkumi apdraud, tad ginekologs var izlemt veikt histerektomiju, tad vajadzîba tiks pârtraukta uz kâdu brîdi no jebkuras fiziskas aktivitâtes, jo tâ bûs bagâta, lai justos ïoti grûti diskomfortu. Ðîs ierîces piemçrâ un ergonomiskie parametri ir svarîgi, jo tad ir darba ierîce.