Garantija un uzocmuma slcgdana

Veiksmîgi, kad mçs vçlamies likvidçt uzòçmumu vai slçgt filiâli, mums ir jârisina ne tikai jautâjumi, kas saistîti galvenokârt ar darbu, bet arî ar kases aparâtu. Nav svarîgi aizmirst par to, lai gan mçs uzskatâm, ka tas ir spiegs, kurð meklç mûsu apgrozîjumu skaidrâ naudâ un kas sniegs visus datus Nodokïu pârvaldei, kad tas rodas.

Kases aparâts un apdares darbi? Ðim pçtîjumam, iespçjams, ir daudzi uzòçmçji. Nodokïu maksâtâja pienâkumu apjoms ir paredzçts Finanðu ministra 2013. gada 14. marta likumâ kases aparâtu situâcijâ. Starp citu, noteikumi regulç visu kases aparâta dzîves ciklu, pat no brîþa, kad tas tika veikts pie raþotâja. Tâs arî regulç ðâda kases aparâta piegâdes un apkalpoðanas procesu. Tâtad regulçjuma zinâtnç mums: periodiski jâiesniedz ikdienas un fiskâlais pârskats, 7 dienu laikâ no kases operâcijas beigâm, mums jâiesniedz nodokïu administrâcijas vadîtâjam iesniegums par darbu, lai izlasîtu fiskâlâs kases aparâtu. Mums ir arî jâatdod pieteikums nodokïu administrâcijas vadîtâjam, lai reìistru reìistrçtu no reìistra. Beigâs, ar karavîra palîdzîbu, mçs lasâm kases atmiòas saturu, sagatavojot norçíinu ziòojumu par jebkuru kases darba laiku. Tas bûtu jâdara nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. Noteikumi mums uzliek pienâkumu sagatavot protokolu kases atmiòas satura lasîðanai.Kâ jûs droði vien varat uzminçt, ziòojumi sûdzas par plânu salîdzinât to, kas tika lasîts no kases aparâta ar to, ko tas sniedzis mçneða vai ceturkðòa deklarâcijâs. Lai izvairîtos no pârâk labas situâcijas, bûs lieliska ideja izdrukât pârskatu par pârdoðanas laiku, kuru jûs apvienosiet ar tuvajâm PVN deklarâcijâm. Jûs izmantojat iespçju veikt labojumu, ja kaut kur esat pieïâvis kïûdu.Ir vçrts pieminçt arî to, ka, veidojot pieteikumu biroja vadîtâjam, lai lasîtu fiskâlo atmiòu, mçs sniedzam informâciju par to, vai viòiem kâ nodokïu maksâtâjam bija no kases kases. Mums ir arî jâaizpilda deklarâcija par kases aparâta izmantoðanu. Ja kases aparâts ir lietots mazâk nekâ 3 gadus, tad mums ir jâatdod atlaide, no kuras viòi nopirka kases aparâtu.Kâ redzat, beigu darbs un kases aparâts ir tas pats pârsteidzoðs uzòçmums, kas jums bûs nepiecieðams. Ja darbîbas beigas un kases aparâta likvidâcija kïuva sliktâka par 3 gadiem - mums bûs jâatdod atbrîvojums, ko viòi veica nodokïu kasç.