Gaisa teksts

Katru dienu, pat tâdâ telpâ kâ birojâ, mçs esam klâti ar bagâtîgâm ârçjâm vielâm, kas ir vçrstas uz cieðu izdzîvoðanu un kvalitâti. Papildus galvenajiem atkritumiem, tâdiem kâ: vieta, temperatûra, vides mitrinâðana un viss, mçs arî nodarbojamies ar atlikuðajiem izgarojumiem. Gaisa, ko elpojam, nepastâv pilnîgi tîrâ, bet, protams, piesâròotâ, viendabîgâ pakâpç. Pirms piesâròojuma putekïu formâs mçs varam cienît cits citu, radot spçles ar filtriem, bet tomçr gaisâ ir arî citi apdraudçjumi, kurus vienmçr ir grûti atrast. Tie galvenokârt ir toksiski dûmi. Atrodiet tos lçnâm, galvenokârt pateicoties modeïa ierîcçm, piemçram, toksiskajam gâzes sensoram, kas atklâj patogçnâs daïiòas no satura un norâda uz to klâtbûtni, pateicoties kurai tas informç mûs par draudiem. Diemþçl risks ðajâ laikâ ir ârkârtîgi nâvçjoðs, jo daþas vielas, kad tâs ir bez smarþas, un bieþi vien to augoðais saturs rada nopietnus veselîbas bojâjumus vai nâvi. Neatkarîgi no oglekïa monoksîda mums ir draudi un citi faktori, ko atklâj detektors, piemçram, sulfâts, kas ir vâjð noteiktâ koncentrâcijâ un ïauj âtri paralîzi. Vçl viena indîga gâze ir oglekïa dioksîds, kas ir tikpat bîstams kâ iepriekð minçts, un amonjaks - gâze, kas parasti atrodama gaisâ, bet ilgâkâ koncentrâcijâ, kas ir bîstama cilvçkiem. Indîgo elementu detektori var noteikt arî ozonu un sçra dioksîdu, kas ir pilnîgâks par laika apstâkïiem, un atceras vçlmi pçc lielas piepildîðanas vietas ap zemi - no paðreizçjâ iemesla tagad, kad mçs esam pakïauti vielai, sensori jâievieto sapòu vietâ. viòð varçja sajust draudus un pastâstît mums par viòu. Citas bîstamas gâzes, ko sensors var mûs brîdinât, ir kodîgs hlors un ïoti toksisks ûdeòraþa cianîds, kâ arî viegli ðíîst ûdenî, bîstamâ ûdeòraþa hlorîdâ. Tâdâ veidâ jums jâinstalç toksisks gâzes sensors.