Fl 150 70 mikroskops

https://ecuproduct.com/lv/black-mask-lieliska-maska-kas-novers-putites-un-sejas-netirumus/

Darbîbas mikroskopi tiek izmantoti, lai izveidotu darbîbas, kurâm ir nepiecieðama precîza precîza darbîba nelielâ darbîbas jomâ, tâpçc tâs tika izmantotas medicîniskâs procedûrâs oftalmoloìijas, zobârstniecîbas, otolaringoloìijas un neiroíirurìijas nozarçs. Darbîbas mikroskops ir ne tikai standarta mikroskopa meklçðanas ierîce, kas paredzçta tikai attçlu palielinâðanai, bet arî iekârtas, kas uzlabo attçla stereoskopiju un lauka dziïumu. Darbîbas mikroskopi tiek apstrâdâti, cita starpâ mikroíirurìijâ, kurai ir darbîbas metode, kas rçíinâs uz tiesiskâs aizsardzîbas lîdzekïu radîðanu ïoti delikâtâm anatomiskâm struktûrâm. Daþi mikroskopi, kas tiek izmantoti mikrosíirurìiskajâs operâcijâs, izmantojot iebûvçtu kameru, arî ïauj precîzi dokumentçt ârstçðanu.Mûsdienu íirurìiskajos mikroskopos ir sareþìîta íirurìiskâs optikas mehâniskâ apturçðana, jaunâkâ paaudze un tâ ir sakârtota koaksiâlajâ ksenona apgaismojumâ, autofokusâ, autobalîzç un varioskopâ. Jauno risinâjumu daudzums, kas ieviests jaunâs paaudzes ekspluatâcijas mikroskopos, samazina risku kïûdîties bîstamo darbîbu laikâ, kas ietaupa veselîbu vai bût. Citi operâcijas mikroskopi tiek automatizçti, savukârt to darbîbas parametrus var sinhronizçt ar operatora ekspluatâcijas tehnoloìijâm, kas neiroíirurìiskâs procedûras laikâ izmanto mikroskopu. Mûsdienâs zinâtnieki spekulç, ka nepârtrauktais mikroskopijas progress radîs nanotehnoloìiju attîstîbu, kas nâkotnç iegûs plaðu lietoðanu.