Fiziskas personas nodokiu birojs

Ikvienam nodokïu maksâtâjam, kas veic pârdoðanu finanðu personâm, ir pienâkums reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtu. Ðî ir padome, kas ïauj piemçrot piemçrotus norçíinus ar nodokïu birojiem. Tâtad tas attiecas uz likumu un ir skaidrs.

Kâ ar nepareizu kases aparâtu?

Ðâdâs situâcijâs ir vçrts nogâdât tâ saukto rezerves naudu. Tâs vadîba nav juridiska prasîba, tâpçc katra menedþera peïòâ ir jâdomâ par ðâdu risinâjumu iepriekð. Tas lieliski atbilst otrajam ârkârtas stâvokïa veidam, kas prasa pareizu aprîkojuma remontu. PVN likuma vçrtîba skaidri nosaka, ka, ja nav iespçjams veikt ierakstu par apgrozîjumu, izmantojot rezerves kasieri, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezerves birojs var ietaupît nevajadzîgo un neparedzamo dîkstâves lomâ. Ir vçrts atcerçties, ka gatavîba izmantot rezerves kases aparâtu jâziòo nodokïu iestâdei, norâdot iekârtu bojâjumus un novçrtçjot informâciju par rezerves maltîti.

Diemþçl, kad tas jau tika minçts iepriekð, kases aparâta trûkums pçdçjâ rezervç ir saistîts ar nepiecieðamîbu pârtraukt pârdoðanu. Tâtad jûs nevarat veikt pârdoðanas pabeigðanu, un ðâdas darbîbas ir nelikumîgas, un tâs var veidoties ar sekâm lielâ finansiâlâ sloga veidâ. Neaizmirstot situâciju, kad cilvçks pieprasîs kvîti.

Bûtu viegli informçt par remontçtâja remontdarbu un pasta nodokïu maksâtâju, bet arî nodokïu administrâcijas neveiksmi par vietu, kurâ ir iespçjams iegâdâties ierakstus par vienu stundu pçc ierîces remonta, un, iespçjams, klientiem par pârdoðanas plaisu.

Tikai tieðsaistes pârdoðanas gadîjumâ uzòçmçjam nav jâpârtrauc sava loma, bet tas liek domât, ka ir izpildîti vairâki nosacîjumi - glabâtajos ierakstos precîzi jânorâda, kâdi maksâjumi tika pieòemti; maksâjums jâveic elektroniski vai pa pastu. Ðâdâ situâcijâ pârdevçjs - nodokïu maksâtâjs - bûs ideâls PVN rçíina ievietoðanai.