Fizioterapeits un fiskala kase

Raþoðanas zâles ir diezgan specifiskas vietas. Tie ir veidoti, lai rakstîtu specifiskas, sçrijveida darbîbas, bieþi vien atkârtojot garlaicîbu, ko veic tie paði cilvçki. Tâs ir vietas, ko stingri kontrolç brigadieri, vadîtâji, direktori un, visbeidzot, ârçjâs revîzijas un revîzijas, bet ne nepamatoti. Tâ kâ katra raþoðanas zâle bez iemesla raþotajam produktam ir pakïauta visattâlâkajiem faktoriem, kas apdraud droðîbu, veselîbu un izturîbu.

Tas ir gan draudi, kas rodas droðîbas sistçmu neveiksmes, gan ugunsgrçki vai katastrofas, kas tieði vai netieði izriet no cilvçka iniciatîvas, kas ir dinamiska rakstura, bet joprojâm attiecas uz toksikoloìiskiem un jauniem draudiem, kas lçnâm, lai gan neizbçgami ietekmç darbinieka veselîbu pçdçjâ punktâ. Svarîgs ir tas, ka & nbsp; apkopot putekïu filtrçðanu vai attîrîðanas filtrus. Pat dzîvokïos, kur tâ pârdod, tâ ir nevajadzîga, pateicoties transformâcijas procesiem, apstrâdâjot daþâdas izejvielas, vidç tiek novadîti daþâdu vielu mikroskopiskie putekðòi. Pat vielas, kas tiek uzskatîtas par toksiskâm, regulâri ieelpojot, nâkotnç var izraisît nopietnu elpceïu iekaisumu.

Regulâri notiek slikti vçdinâmâ fonâ, kas nav aprîkota ar filtriem, kas noved pie slimîbâm, kas rodas no elpoðanas sistçmas sienas vai alerìijâm. To nedrîkst novçrtçt par zemu. Katru dienu katrs cilvçks ir pakïauts kaitîgam putekïu un gaisa piesâròojumam katrâ dzîvoklî. Darba telpâ, kurâ viòð dzîvo lîdz pat treðdaïai savas dienas, viòð bûtu atbrîvots no faktora, kas var saturçt slimîbas. Pieòemot, ka apkârt mçs esam pakïauti bîstamu dûmu, putekïu un çrèu ieelpoðanai, mums nevajadzçtu pasîvi pakïaut papildu saindçðanos ar kaitîgiem putekïiem darbâ. Putekïu filtrs grâmatas fonâ ir efektîvs veids, kâ izvairîties no papildu bîstamas sistçmas ieelpoðanas sistçmâ.

Filtri ietekmç gravitâcijas patiesîbu, vienkârði noòemot putekïu daïiòas, izmantojot to virsmu. Pateicoties tam, gaisu filtrç apputeksnçtâ telpâ, pirms persona sâk elpot.