Fiskalie kases aparati

Pieaug pieprasîjums pçc apmâcîbas Polijâ! Uzòçmumi, tiklîdz tie ir, dodas uz ârzemju tirgu, un lîgumi starp vietçjiem un japâòu investoriem ðobrîd neðíiet tik iespaidîgi. Ðîs variâcijas ir vienâdas lielas jomas tiem, kas ïoti labi zina sveðvalodu. Tomçr, vai tas ir pietiekami, lai bûtu tulkotâjs?

Atbilde ir: droðîba nav! Lai gan îsu tekstu tulkojums nav tçma, juridiskie vai medicîniskie tulkojumi noteikti ir vairâk gatavi. Tie ir specializçti tulkojumi, îpaði klienti.

Viòam vajadzçtu bût, ka ideâla cita valodas apguve ir vismaz viena no tulkotâja perspektîvâm. Ðo medicînisko tulkojumu gadîjumâ tai tomçr ir jâzina speciâlistu vârdi gan mçría, gan avota stilâ. Otrajâ gadîjumâ bûtu grûti pilnîgi izskaidrot sîki izstrâdâtus slimîbas aprakstus, laboratorijas testu rezultâtus, medicîniskos ieteikumus un konsultâciju saturu. Ðajâ darbîbâ ir vçrts pieminçt, ka ðâda veida tulkojums prasa îpaðu precizitâti un precizitâti, jo pat mazâkâ kïûda tulkotâja nostâjâ, ka tai ir galvenâs sekas. Îpaðâ riska dçï medicînas teksta tulkoðanas dzçriens ir satura pârbaude, ko veic cits tulkotâjs. Protams, tas viss, lai novçrstu pat mazâkâs kïûdas un kïûdas.

Vçl viens labs speciâlistu tulkojumu piemçrs ir juridiskie tulkojumi. Mûsdienu piemçrâ ir jâzina likums. Ðâdiem tulkotâjiem visbieþâk ir jârîkojas, lai piedalîtos juridiskajâs diskusijâs, un tas prasa arî regulâru (mutisku transkripciju. Pateicoties darba specifikai, ðajâ jautâjumâ nav tulkotâja nesaprotamas frâzes, nav iespçjams pârbaudît termina pareizîbu vârdnîcâ. Visbieþâk juridiskajâs diskusijâs iesaistîtajam tulkotâjam un daþâdâm juridiskâm darbîbâm ir jâapliecina zvçrinâts tulks.