Farex fiskala kase

Jau no paða sâkuma mums ir skaidri jânorâda, ka, ignorçjot un neievçrojot termiòu, kas noteikts obligâtai pârskatîðanai mûsu fiskâlajos naudas lîdzekïos, obligâti jâizvairâs no tâ, ka tâ (viòas pirkuma brîdî bûs tâ saucamais atbrîvojums. Ir vçrts piebilst, ka ðâdi nodokïu maksâtâji ir pakïauti ðâda veida sankcijâm, kas tâdçï trîs gadu laikâ no reìistrâcijas uzsâkðanas brîþa nav saistoðos un tajâ paðâ laikâ saistoðos paziòojuði kasei uz obligâto tehnisko apskati. Teiksim, un, starp citu, ka ðâds pârskats tiek veikts ar pienâcîgu dienestu.

Visu ðaubu gadîjumâ vismaz reizi divos gados jâsagatavo obligâta kases aparâta pârskatîðana. Viòam joprojâm jâdomâ par to, ko ðie divi gadi nozîmç uzòçmçjdarbîbâ. Par precîzu aprçíinu jums ir jâuzsâk sâkuma brîdis, tas ir diena, kad notika kases aparâts vai faktiskâ tehniskâs apskates diena.

Tâdçjâdi nodokïu maksâtâji, pçrkot naudu, var (un pat vajadzçtu òemt vçrâ - òemot vçrâ nepiecieðamîbu pârskatît - divu gadu periodu no ierîces fiskalizâcijas brîþa. Protams, ðis pakalpojums ir specializçjies ðâdâ fiskâlajâ vadîbâ. Savukârt paða fiskalizâcijas process attiecas uz kases aparâta fiskâlâ moduïa konkrçtas darbîbas uzsâkðanu.

Tâpçc pirms kases iegâdes ir vçrts zinât, vai jûsu pilsçtâ ir pilnvarots pakalpojums, ko mçs varam darît, ievadot meklçtâjprogrammâ pareizu paroli, piemçram, "kases serviss".

Kases aparâta obligâtâ pârskatîðana attiecas tikai uz vairâkâm lietâm. Pirmkârt, karavîrs veic revîziju konkrçtâ kases aparâta zîmogu stâvokïa ziòâ. Viòi meklç sadarbîbu ar ierakstiem, kas iekïauti servisa grâmatâ. Speciâlists kontrolç arî kases korpusa vispârçjo stâvokli. Novçrtç mâtesplati, fiskâlo atmiòu un fiskâlo moduli. Tajâ paðâ laikâ tâ pârbauda arî displeja pareizu darbîbu klientam. Turklât tâ pârbauda kases programmu un projekta versiju saistîbâ ar piekriðanu ar ierakstiem - atkal - kasç. Visbeidzot, tehniíis oficiâlo pârskata rezultâtu - ar iespçjamiem ieteikumiem un novçrojumiem - ievada pakalpojumu lasîðanai.Maksa par pârskatîðanu ir no simts lîdz divsimt zlotiem - par naudu.

Ja mçs visu ðo operâciju saucam par tehnisku pârskatu, tad varçtu bût maz maldinoðu. Kâpçc? Tas ir tâpçc, ka revîzijas gaitâ tiek pârbaudîtas tikai tâs ierîces, kas tieði atbild par nekâdu dîvainu, piemçram, apgrozîjuma pârbaudi. Tâ ir pârskatîðanas izvçle.

Obligâta finanðu iestâdes pârskatîðana ir lieta, ko rûpîgi regulç, taèu ir svarîgi pievçrst îpaðu uzmanîbu.