Elektrostatiskie filtri

Tirgû ir daudz uzòçmumu, kas nodroðina daþâdu veidu putekïu savâkðanas sistçmas daudzâm nozarçm. Daþas putekïu noòemðanas iekârtas ir dekorçtas ar auduma filtriem. Ðie filtri tiek raþoti moduïu veidâ. Pateicoties ðâdam tîklam, tos var saskaòot ïoti jaunâ veidâ. Ðie auduma filtri galvenokârt ïauj gaisa un gâzes filtrçðanai.

Putekïu nosûkðanas sistçmas ir attîrîðana, kuras mçríis ir novçrst visus sausos putekïus, kuriem nav lipîgu zîmju un kas nespçj radît sprâdzienbîstamu gaisu laika gaitâ. Ðos modulâros filtrus var izmantot starp bitumena masas rûpnîcâm. Turklât ir svarîgi tos piesaistît katlu telpâm, stikla, keramikas, tçrauda, kaïíu vai lietuvju rûpniecîbai. Moduïu filtri ar plakaniem maisiòiem ïauj iegût putekïus. Viòi strâdâ nevainojami pat daudzos sareþìîtos apstâkïos un papildus ierobeþo ïoti kaitîgu atklâtu faktoru ietekmi.Kvadrâts ir arî ciklona putekïu savâcçji, kurus var uzskatît par ïoti pieejamiem tehniskâs apkopes un turklât tirdzniecîbas jomâ. Tos raksturo arî tas, ka tie ir ïoti noderîgi putekïu noòemðanai. Turklât viòiem ir ïoti ilgs laiks, kamçr tie ir gandrîz bez problçmâm.Starp putekïu savâkðanas sistçmâm ir jânorâda arî dozçðanas vai aizvçrðanas ierîces. Arî jûs varat apmierinât iekârtu dzesçðanas gâzes. Ðo trauku izmanto, ja ieplûdes gâzu temperatûra ievçrojami pârsniedz filtra temperatûru. Savukârt Economizers ir ierîces, kas ïauj iegût siltumenerìiju.Putekïu nosûkðanas sistçmas ir vairâk nekâ mehâniski putekïu separatori. Tâs ir tâdas paðas ierîces, ko izmanto putekïu nosûkðanai, kâ arî rûpnieciskâm.Pieòemot lçmumu par to, vai instalçt piemçrotu metodi, lai noòemtu savu pozîciju uz palîdzîbas, jums vajadzçtu bût daudziem faktoriem. Pirmâm kârtâm jâòem vçrâ uzòçmçjdarbîbas veids (pakalpojumi / raþoðana, pârstrâdâjamâ produkta daudzums vai darba maðînu skaits. Turklât jâòem vçrâ putekïu daudzums. Piemçrota putekïu noòemðanas metode bûtu jâizgatavo no skaistâkajâm materiâlu formâm, kâ arî viegli un individuâli jâpielâgo atseviðíi elementi. Tçmas un komponenti nekâdâ veidâ nevar bût tieði uzliesmojoði vai var tikt sagatavoti no satura, kas var aizdegties lasâmâ risinâjumâ.