E pasta kontaktu uz plus ciparu

Pçdçjos gados aizvien bieþâk varat sazinâties ar e-pastu ar jaunâm korporâcijâm. Lai vienmçr bûtu vienâdi papildu, ir lietderîgi korespondenci padarît pieejamu konkrçtas iestâdes pârstâvjiem. Angïu valoda ir visbieþâk sastopamâ valoda, tâpçc daþiem mazas vçstules rakstîðana tieðsaistç var bût reâla problçma.

Kâ zinâms, neskatoties uz bezmaksas tulkotâju pieejamîbu, ir ïoti grûti iegâdâties tulkojumu, kas ir lîdzîgs konkrçtajam kontekstam. Oficiâlajai korespondencei jâsaglabâ konkrçti lîgumi un veids. Tieðsaistes programma vai pat pieejama vârdnîca ðâdâs formâs reti sastopas. Tâ nesniedz atbilstoðas pazîmes, un ne vienmçr ir iespçjams atrast piemçrus par atseviðíu frâþu izmantoðanu ticîbâ.

Persona, kas nerunâ angïu valodâ, varçs pareizi rakstît ðâdu e-pastu. Par laimi, angïu tulkojumu vai tulkoðanas biroju var saòemt ar papildu samaksu. Jûs varat redzçt, ka teksta nosûtîðana tieðsaistç birojâ ir tûlîtçja. Ðâda tulkojuma novçrtçðanai vai vienam tulkojumam nav jâgaida ilgi.

Izvçloties un piedâvâjot tulkoðanas aìentûru, varat païauties uz tekstu, kas tiek tulkots, lai sasniegtu normâlu personu. Proti, ârstam, kurð plâno pârbaudît, veicot ðâdus oficiâlus tulkojumus, elektroniski. Pateicoties spçcîgajai, pat ïoti labajai sarakstei ar ârçjiem uzòçmumiem vai privâtpersonâm.

Tajâ paðâ laikâ jums var bût garantija, ka nosûtîtâ informâcija netiks uztverta citâdi vai, vçl ïaunâk, tâ bûs slikta. Kâ jûs zinât, angïu valoda ir daudz sareþìîta, jo katram vârdam ir jâbût precîzi pielâgotam atmosfçrai arî visa rakstiskâ paziòojuma vajadzîbâm.