Dviou grutniecibas attistiba

Pirmie posmi ir vissvarîgâkie bçrnam. Tas ir tâpçc, ka visi orgâni un dzîvîbas funkcijas palielinâs, nâkamâs mçneða valsts citas sievietes laikâ bçrns ir praktiski tur. Nav brînums, ka ârsti nâkotnes mâtçm brîdina, ka îpaði viòu svçtîgâs valsts pirmajos posmos viòiem ir daudz jâjautâ par sevi, jâmçìina nevis saslimt un neârstçties ar spçcîgâm zâlçm, kas varçtu radît pastâvîgu kaitçjumu viòu nâkamajam bçrnam. Tomçr ir zinâms, ka ir grûti atstât çku uz 9 mçneðiem, un aukstumu un aukstumu, it îpaði saulgrieþu laikâ, kâ arî lielas hormonâlas izmaiòas sievietes sistçmâ, ir viegli izvairîties.

Pirmkârt, nelietojiet paniku, kad pamanât, ka grûtniecîbas laikâ Jums rodas aukstums. Ar nelielu aukstumu nâkotnes mâte ïoti efektîvi vadîs sevi, nav nepiecieðama medicîniska iejaukðanâs. Tomçr ir jâòem vçrâ, ka naudas pirkðana pirmajos èetros mçneðos ir ïoti nevçlams. Ðâdâ gadîjumâ ir vçrts uzticçties veciem, vienkârðiem stiliem mûsu vecmâmiòu aukstumam. Tçja ar citronu, medu un aveòu sulu, kâ arî sîpolu un íiploku sîrupu (neskatoties uz to, ka tas ir ïoti slikti, jo tas nekaitçs auglim, un tas arî palîdzçs mums, un aukstums iziet nedçïas laikâ.

No otras puses, aukstuma laikâ grûtniecîbas laikâ tas ir jâapkopo daudz vairâk nekâ aukstumâ pirms grûtniecîbas. Kamçr grûtnieces laikâ ir iespçjams izârstçt vieglu aukstumu un iesnas, tas ir ar pneimoniju (kas ir ïoti viegli, jo mûsu spçks ir ïoti ierobeþots ar atbilstoðo formu un hormoniem bûs grûtâk.

Princess Hair

Ja, no otras puses, grûtniecîbas laikâ Jums ir katarâla iesnas, ieelpoðana no ûdens, pievienojot galda sâli vai kuòìa pilienus, piparmçtru, kumelîti vai lavandas, bûs daudz vieglâka. Bieþi pûð savu degunu tâ, lai jûs neòemtu sekrçciju, un nekavçjoties izmetiet lietotos audus. Jûs joprojâm varat saòemt deguna pilienus, kas padara jûsu degunu mazâk, bet tas bûs noderîgâks, lai sevi apgâdâtu ar pçdçjiem bçrniem, jo tie ir delikâti. Bet pârliecinieties, lai tie netiktu savienoti ilgâk par 3 dienâm.