Drodibas varsts 8 bar

Mçs tçrçjam stîgas, kad mums praktiski tiek nogâdâti daþâdi apdraudçjumi. Bieþi man notika, ka gâzes spiediens pârsniedza pieòemamo vçrtîbu. Tas radîtu katla sprâdzienu, kas, par laimi, radîja dârgu remontu. Es apzinos to, ka ðajâ risinâjumâ ir ïoti vienkârði zaudçt dzîvîbu, bet daþi no mums to nezina.

Par laimi, mûsdienâs tas ir objekts, piemçram, atloki vai droðîbas vârsti. Tad ir vârsta veids, kas tiek izveidots automâtiski, kad gâzes vai tvaika spiediens pârsniedz pieïaujamâs vçrtîbas. Tas novçrð ðâdu konstrukcijas elementu, piemçram, tvertòu, cauruïvadu un tamlîdzîgu, eksploziju. Vispirms tâ tika izmantota septiòpadsmitâ gadsimta atlikuðajâ pusç ïoti izplatîtâ ierîcç, kas bija spiediena plîts.Ja mçs apskatâm vienkârðâkos droðîbas vârstu modeïus, mçs redzam, ka tâ ir pilnîgi trausla plâksne, kas tiek iznîcinâta, kad gâze pârsniedz pieïaujamo spiedienu.Diemþçl ïoti bieþi viens no vârstiem tika cepts. Bieþi vien ierîces klients to neapzinâti iekasçja. Tâpçc ir izmantoti divi galvenie vârsti, visbieþâk novietoti konkrçtâs ierîces pretçjos galos.Ðie vârsti tika regulâri uzstâdîti tvaika dzinçjos. Tas novçrsa vajadzîgo spiediena uzkrâðanos transportlîdzekïa braukðanas mehânismâ. Tâ draudçja eksplodçt, kura sekas varçtu pat izdzîvot visiem pasaþieriem.Man ir iespçja ieinteresçt lasîtâjus par droðîbas vârstiem. Ikviens, kas izlasîjis ðo sadaïu, droði vien apzinâs ðo mehânismu ârkârtîgi svarîgo lomu jaunajâ pasaulç un rûpniecîbâ.