Drodibas sistcmu izveide

Daudzi cilvçki sev jautâ: kâda ir paðreizçjâ ierobeþotâ uzticîba un kâda tâ ir? Atbildi var atrast nâkamajâ rakstâ.

Vârsta alternatîvaDroðîbas plâksnes apzîmç kâ droðîbas galviòas. Tie ir doti virzienâ, lai nodroðinâtu daþâdu sistçmu un procesu instrumentu aizsardzîbu pret pârmçrîgu spiediena pieaugumu vai kritumu. Tie ir vienkârði tumðâs cenâs, daudz sliktâk nekâ vârsti, tâpçc tiem ir laba alternatîva. Daudzâs sistçmâs ticamîbas vârstu un pârrauðanas disku kombinâcija tiek novietota tâ, ka tiek pieòemta dubultâ aizsardzîba.Ïoti bieþi, kâ aizsardzîbas veids, droðîbas plâksni var novietot tieði zem droðîbas vârsta. Pateicoties tam, skaistais vârsts ir aizsargâts pret laika apstâkïu un citu netîrumu toksisko iedarbîbu. Tas nesasniedz vajadzîbu veikt UDT testus saistîbâ ar plâksnçm. Vârstiem katru gadu jâiziet ðim testa modelim.

Daþâdi veidiPretçjâs ierîcçs var izmantot daþâda veida droðîbas plâksnes. Visbieþâk tiek izdalîtas visvienkârðâkâs plâksnes ar iegriezumiem, kas ierîcç vai iekârtâs pârmçrîgi augstâ spiedienâ ieplûst. Plâksnes var izmantot ierîcçs, kas notiek ar lielu spiedienu. Tie var bût, piemçram, slçgvârstu vârsti, noplûdes sistçmas, pneimatiskâs sistçmas, hidrauliskâs sistçmas utt.

iesniegumsPârraujoðie diski tiek izmantoti pârtikas, farmâcijas, automobiïu, un tâdâs vietâs, kur pastâv reâls neveiksmes risks, ko izraisa nekontrolçta un âtra spiediena palielinâðanâs ierîcçs, sistçmâs vai iekârtâs.