Darba tulkotajs itaiu karasu

Tulkotâja darbs ir ïoti svarîgs un ârkârtîgi atbildîgs darbs, jo ðai ietekmei ir jâdod dzçriena izteiksmes izpratne kâ otrâ starp abâm organizâcijâm. Kas notiek iekðâ, ir nepiecieðams ne tik daudz atkârtot vârdu, kâ teica, bet drîzâk izteikt vârda nozîmi, saturu, bûtîbu, un tas ir ïoti daudz. Ðâds tulkotâjs ir liela saziòas vieta papildus izziòai, kâ arî viòu traucçjumiem.

Pakârtotais tulkojums ir dzçriens no tulkojumu rindâm. Tâtad, kâdi ir arî tulkojumi un kâ viòi uzticas privâtajam îpaðumam? Nu, runas laikâ vienâ no galvas, tulkotâjs klausâs noteiktu aspektu ðajâ jautâjumâ. Viòð var izdarît piezîmes, un viòð var tikai iegaumçt to, ko runâtâjs vçlas nodot. Kad ðis îpaðais mûsu uzmanîbas elements tiek pieĦemts, tulkotâja loma ir nosûtît savu iemeslu un principu. Kâ jau minçts, tam nav jâbût burtiskajai atkârtoðanai. Man tâ ir jçga, darbîba un vârda vieta. Pçc atkârtoðanas runâtâjs attîsta runu, atkal dodot tam zinâmas daïas. Un viss notiek sistemâtiski, kamçr atbildçtâja vai sarunu biedra atbilde, kas notiek arî pieejamâ stilâ, bet tâs vçrtçjums ir motivçts un nodots pirmajai personai.

Ðâds tulkoðanas modelis ir pazîstams ar slimîbu un ieguvumiem. Iespçjams, ka ðî vçrtîba turpinâs. Izteicienu fragmenti. Tomçr, protams, ðîs sastâvdaïas var sadalît koncentrâciju un koncentrçties uz komentâriem. Pârvçrðot kâdu tekstu, jûs viegli varat saòemt apjucis, aizmirst par kaut ko vai vienkârði izkïût no ritma. Ikviens var redzçt visu un komunikâcija tiek saglabâta.