Ckas celtnieciba bez pamatiem

FormexplodeFormexplode. Strauja muskuļu masas palielināšanās

Visas profesijas rada savu, þargonu saprotamu tikai cilvçkiem. Nç, tas ir, ar tulkotâjiem. Noteikts tulkoðanas aìentûras veids, iespçjams, bûtu jânorâda otrajâ, daþreiz smieklîgâ veidâ, lai nesaistîts klausîtâjs. Tâpçc ir iespçjams satikt cilvçkus, kuri ir palikuði, wyautowane vai sCATowane. Ko nozîmç minçtâs frâzes?

Tulkots tulkotâjs - persona, kas saòem no vairâkâm CAT programmâm, proti, datorizçtu tulkoðanu, ko tâs uztur, lai uzlabotu tulkoðanas darbu. Citiem vârdiem sakot, CAT rîks piedâvâ tulkojumu, ja raksts ir tuvu tam, kas jau ir tulkots.Tulkots tulkotâjs - tulkotâjs, kas nav izveidots birojâ, un pçc tam, kad tâ ir pârbaudîjusi, mçs saòemam informâciju, kuru automâtiski ìenerç pastkaste.Saprot bçguïojoðu - tulkotâju, kurð lepojas kâdâ noteiktâ sezonâ, piemçram, stâvot atpûtai.

Patîkamâkais uzdevums ir atgrieðanâs no konkabinas. Paðreizçjâ frâze tiek izmantota, lai aprakstîtu sievieti, kuru fascinç sinhronais tulkojums, t.i., tulks, kurð, runâjot skaòu necaurlaidîgâ salonâ, izskaidro telpâ runâto tekstu. Lai to saprastu, ieinteresçtajai personai ir jâievieto îpaðas austiòas un jâizvçlas programma, kas ietekmç viòa valodu. Ðîs kustîbas vîriðíâ kvalitâte ir konkabent, tâpçc, analogi, ir veids, kas iesaka sinhrono tulkoðanu.Tulkojumu aìentûras, protams, kâ uzòçmumi, kas piedâvâ citus pakalpojumus, izmanto îpaðas, saprotamas, bet ðîs profesijas iedzîvotâjus. Protams, viòi parasti cenðas iziet kontaktâ ar klientu, bet, kâ jûs zinât, ir grûti atteikties no ieradumiem. Un, ja tulkotâja uzòçmumâ mçs dzirdam, ka ir pazudis poïu tulkotâjs, vai cits tulkotâjs, viòð labâku tekstu tulko mums, jo tas ir SCOATED, nav pârsteigts ... Jûs varat lûgt labu situâciju tâdâ stâvoklî kâ tulkoðanas birojs, kas rûpçjas par tulkoðanu cilvçka kârta ir tad, kad viòð atrodas tâlu laukâ, bet viòð nenozîmçs pârâk lielu interesi par tulku.