Cilvckresursu un cilvckkapitala parvaldibu

Enova programmatûru izstrâdâja profesionâïu grupa. Labâkie dizaineri, programmçtâji un testçtâji gadu gaitâ ir noguruði strâdâjuði, lai produktu pilnveidotu. Viòu pilnîba ir vairâk nekâ gadu stingra atbilstîba klientiem, kuri var païauties uz diennakts atbalstu septiòas dienas nedçïâ. Katram klientam ir savs. Cieða un cieða sadarbîba ïâva attîstît programmatûru, lai tâ kïûtu arî skaistâka un praktiskâka, lai IT laukumâ nebûtu vienkârðu.

Programma Enova Kadry i Pùace ir programmatûra, kas efektîvi atbalsta noderîgu resursu pârvaldîbu visos uzòçmumos. Viòð strâdâ ar birojiem, kuros strâdâ vairâki lîdz vairâki tûkstoði darbinieku. Ðî programma iezîmç kompânijas sareþìîto organizatorisko struktûru ar lielu potenciâlu un efektivitâti. Programmatûra atbilst visâm Polijas tiesîbu aktu prasîbâm. Gan personâla datu ierakstu, gan sociâlâs apdroðinâðanas iemaksu, nodokïu, algu un slimîbas pabalstu aprçíinâðana. Programmatûra ir veltîta plaðam adresâtu lokam. Tos var izmantot, cita starpâ, valdes locekïi, grâmatvedîbas biroji, uzòçmumi, kas piedâvâ pakalpojumus darba skaitîðanas jomâ vai personâla ieraksti, kâ arî personâla nodaïas vai algas darbinieki.

Ir vçrts uzticçties uzòçmumam ar daudzu gadu pieredzi. Atlasiet programmu Enova HR un Payroll, lai izstrâdâtu un interesantâk pârvaldîtu pazîstamo zîmolu. Programma sniedz priekðrocîbas, uzlabojot cilvçkresursu vadîbas procesus, sistçmas veiktspçju, samazinot kïûdu risku, procesu automatizâciju, âtru un intuitîvu ievadîðanu darbinieku pilnâs zinâðanâs. Programmatûra ietaupa stundas personâla nodaïas darbâ un atbalsta ðo dienestu ikdienas darba grûtîbâs. Programma garantç pilnîgu atbilstîbu visiem noteikumiem un likumâ noteiktajâm prasîbâm, kas iekïûst visâs mûsu pasaules jomâs.

Izvçlieties programmatûru Enova HR un algu sarakstu un ieteikt, ka IT personâls ir nepârprotams ir divdesmit èetras stundas dienâ septiòas dienas nedçïâ. Tie palîdzçs jums instalçt, konfigurçt un vadît programmatûru, sagatavot uzòçmuma IT sistçmu darbam ar programmatûras nesçju.