Centralais putekisuccjs bez vakuuma

Nonacne

Veidojot mâju vai veicot renovâciju, ir vçrts rûpçties par jauno vakuuma tîrîðanas metodi. Tas ir pçdçjais praktiskais, labs un viesmîlîgais telpu putekïsûcçjs. Centrâlâ putekïsûcçji nemazina mâjas vidi, un papildus metode nav svarîga un darbietilpîga. Kâ darbojas centrâlais putekïsûcçjs?

Visa iekârta tiek nogâdâta: no centrâlâ uzòçmuma, veikalâ, kuru ietekmç dzinçjs un putekïu tvertne, no iesûkðanas caurulçm un sûkðanas ligzdâm. Ir vçrts sâkt prezentâciju no sûkðanas centra, kas baro putekïsûcçju. Uz iesûkðanas centra ir pievienota elastîga ðïûtene, kas nav bîstama un kura izmçrs ir apmçram 10 metri (iespçjams, otrais garums. No putekïu sûkðanas centriem caur iesûkðanas caurulçm, kas novietotas sienâs, grîdâ vai griestos, to vada centrâlâ persona, kur ir nostiprinâts putekïu konteiners. Derîgas vienîbas apkalpoðana nav sareþìîta. Tas attiecas uz tvertnes iztukðoðanu ar putekïiem, kas ilgst 3 lîdz 5 reizes gadâ saistîbâ ar sistçmas darbîbu, tostarp filtru apmaiòu.

Kâ vislabâk montçt centrâlo putekïsûcçju?

Ðâdu montâþu vislabâk var veikt, bûvçjot mâju. Lai gan, ja nepiecieðams, sistçmu ir iespçjams uzstâdît pat tad, ja çka ir uzòemta. Tomçr jums ir jâòem vçrâ nepiecieðamîba pçc renovâcijas. Centrâlo putekïsûcçju var uzstâdît atseviðíi. Lai samazinâtu vienreizçjâs izmaksas, visu komplektu var izlietot divos posmos. Veidojot mâju, varat veikt cauruïu uzstâdîðanu. Pretçjâ daïâ, tâ pçc izieðanas no bûvniecîbas, uzstâdiet iesûkðanas ligzdas un centrâlo iestâdi. Bet, ja trûkst prasmju vai trûkst brîþa, profesionâlis to var sagatavot.

Vai ir vçrts ieguldît pirmajâ putekïsûcç?

Centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçma ir labs risinâjums. Ðâds putekïsûcçjs ir mazâk apgrûtinoðs, jo centrâlâ iekârta tiek îstenota no dzîvojamâm telpâm, kas nozîmç, ka jûs nevarat dzirdçt putekïu sûcçja troksni. Nejûtiet putekïus gaisâ, nepârvietojiet putekïus, jo putekïi nekavçjoties tiek izmesti no plâna ârpus mâjas. Turklât putekïsûcçjs ir viegls, jo tas sastâv tikai no elastîgas ðïûtenes un gala. Ðî putekïsûcçju situâcija joprojâm ir ïoti pievilcîga. Çrtîba un droðîba ir aktuâla visam, jo îpaði darbiniekiem, kuriem ir veselîbas problçmas.