Cauruiu rathodanas process

Daudzi raþoðanas procesi ir saistîti ar toksisku gaistoðu vielu raþoðanu, piemçram, atlikuðo dûmu, dûmu un smaku metodi. Ðajâ gadîjumâ lielai vietai ir pietiekama ventilâcija. Ventilâcija attiecas uz visâm telpâm, bet ir ieteicams uzlikt pârsegus tieði virs darba stacijâm.

BusturalBustural - Inovatîvs veids, kâ palielinât krûtis!

Ekonomiskie vilcçji tiek izmantoti gaistoðu vielu palaiðanai tieði dzîvoklî, kur tie ir radîti. No ðî faktora ðâdas ierîces ir plaði izmantotas íîmijas nozarç, cita starpâ, bet daudzâs jaunâs jomâs. Procesi, kas prasa îpaði labu ventilâciju, lai nodroðinâtu lîmi, kâ arî daþâdu metoþu, vielu un íîmisko savienojumu apvienoðanai. Ekonomiskâs uzturçðanâs ir nepiecieðamas arî darbavietâs, kur, cita starpâ, ir sakârtotas, sagrieztas un pulçtas. Ðâdu procesu gaitâ apstrâdâto materiâlu daïiòas nonâk gaisâ. Tâpçc tai ir nelabvçlîga ideja par darbinieku veselîbu, kâ arî par procesu laiku, jo tâ var negatîvi ietekmçt to precizitâti.

Visu telpu veiksmîgai izmantoðanai vçl ir jâizveido pareiza savienojumu izmantoðana, kur galvenais uzdevums ir nodroðinât ideâlus apstâkïus, piemçram, gaisa cirkulâciju un mitrumu. No paða sâkuma tâ ir, cita starpâ, þâvçtâji, turklât interjeros, kur tiek glabâta pârtika.

Kâ rûpnieciskie ekstraktori var bût ïoti noderîgi daudzâs daþâdâs nozarçs. Jebkurâ gadîjumâ uzturçðanâs daudzuma un izplatîðanas izvçli piespiedu kârtâ nosaka îpaðâs vajadzîbas, kas rodas no raþoðanas procesu rakstura, kâ arî darbinieku droðîba. Tâpçc ventilâcijas sistçmâm vienmçr ir jâizstrâdâ kapteiòiem paðreizçjâ darbîbas jomâ.