Brokastis atri

Brokastis ir vissvarîgâkâ maltîte dienas laikâ. Viòð plaði runâ par lielo ilguma reþîmu un parâda parastâ çdiena nozîmi dienas ritmâ. Bet ðî brokastis ir galvenâ enerìijas piegâdâtâja íermenim no rîta. Viens no ieteicamâkajiem un çdamâkajiem brokastu produktiem ir interesanta maize. Maizes griezçjs reiz bija biezs virtuves piederums.

Tagad maizes ceptuvç jûs varat viegli sagriezt gabaliòos sagrieztu maizi. Daþi tomçr dod priekðroku visai maizes maizei un to sagrieþ pirms brokastîm. Acîmredzot maize ilgâk paliek svaiga. Lai gan mâjas griezçjs nav îpaði atrodams telpâs, Polijas senèi to joprojâm plaði izmanto. Maizes ceptuvçs tâs izveide joprojâm ir svarîga, jo tâ ikdienâ arî maksâ naudu.

Griezçjs ir labs çdiens gaïas un siera grieðanai pârtikas augos. Bieþi vien, pçrkot desu kâ pierâdîjumu, pârdevçja jautâ, vai to pievienot segmentâ vai ðíçlîtçs. Klientiem ir daþâdas preferences, taèu daudzi cilvçki vçlas iegâdâties jau sagrieztus produktus, jo ðíçles vienmçr ir smalkas un ideâli piemçrotas sviestmaizei. Ne visi zina, kâ sagriezt tik plâni kâ ðíçlçji.

Pat maizes ðíçles, gaïas gabaliòi un siers ir barojoðas brokastis, kas katru dienu jâçd. Lai pagatavotu sviestmaizi un dotu íermeòa vitamînus, sviestmaizei jâbût sagrieztai svaigos dârzeòos kâ pierâdîjums tomâtiem, guríiem vai paprikai. Dârzeòus nav nepiecieðams sagriezt ðíçlîtç. Nogrieþot tos ar nazi, nav nekâdu problçmu. Dârzeòi nevçlas bût plânas sagriezti. Tie ir vçrtîgu vitamînu avots.

Laiks, kad griezçjs tika plaði izmantots mâjâs, jau ir pagâjis, bet to izmantoðana vienmçr ir zinâma maizes ceptuvçs un pârtikas veikalos.