Bistamibas noteikdana un riska novcrtcjums

Inovatîvâ nozare izmanto desmitiem tûkstoðu degoðu un sprâdzienbîstamu vielu. Gâzes un ðíidruma parametri daudzos piemçros ir labi zinâmi un dokumentçti. Tâdçï to bîstamîbas identificçðana, kas rodas no to klâtbûtnes raþoðanas laikâ, ir salîdzinoði populâra. Stâvoklis, kas ir saistîts ar brîvu materiâlu pârvietoðanu, uzglabâðanu vai apstrâdi, ir ïoti grûti. Daudzos panâkumos ðíietami nekaitîgas vielas, piemçram, milti, koks, cukurs, kakao, alumînijs vai dokuments, kas atrodas putekïu apziòâ, ir bîstami sprâdzienbîstami draudi.

Centrâlâ putekïsûcçja rûpnieciskâs iekârtas ir ieteicamas, lai apstrâdâtu parketa grîdâm, gludâm virsmâm un iekârtu un zâlçm. Tâpçc viòð uzskata, ka higiçnas saglabâðana darbavietâ beigâs un tâdçjâdi strâdâjoðo un iestâþu un piederumu aizsardzîba pret putekïu destruktîvo ietekmi mûsdienu sekundâro sprâdzienu riska dçï. Visiem uzòçmumiem, kas raþo rûpnieciskâs iekârtas, jâveic instalâcija saskaòâ ar spçkâ esoðajiem standartiem, kas noteikti direktîvâ.

Svarîgs uzdevums, kas ir centrâlais putekïsûcçjs:- telpâs dzîvojoðo cilvçku veselîbas un dzîvîbas aizsardzîba no putekïu negatîvâs ietekmes.- organizâciju un ierîèu aizsardzîba pret traucçjumiem putekïu iejaukðanâs beigâs, \ t- arî to personu aizsardzîbas nodroðinâðana, kuras veic darbu pret nekontrolçtu putekðòu izsitumu.

Uzmanîbu - sprâdzienbîstamîbaJa putekïu sûknçðanas procesâ tiek iesaistîtas uzliesmojoðas vai sprâdzienbîstamas vielas, gâzes, putekïi, ðíidruma tvaiki vai hibrîdu maisîjumi, pastâv liels nekontrolçtas sprâdziena risks. Rîkojoties pçc tam, tas var sabojât atdalîðanas ierîci, kâ arî visu vienîbu. Saskaòâ ar statistiku filtrâcijas vienîbas un cikloni ir iekïauti ierîèu ar augstu sprâdziena risku apvienîbâs.

Centrâlâ putekïsûcçja un sprâdzienbîstamîbaKâ minçts iepriekð, dzçriens ar svarîgâkiem centrâlâ vakuuma tîrîðanas uzdevumiem ir samazinât sekundâro sprâdzienu risku, novçrðot tâ saukto atlikuðie putekïi. Ðis risinâjums, no vienas puses, palielina vienîbas sprâdzienu un ugunsdroðîbu, un jaunais ïauj samazinât izmaksas, kas saistîtas ar procesa instalâcijas atbilstîbu ATEX direktîvas prasîbâm. Jâatzîmç, ka degoðu un sprâdzienbîstamu putekïu raþoðanâ centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðanai ir jâveic stingras ATEX direktîvas prasîbas.