Audzinat bcrnus apgaismiba

Ançmija, kas pazîstama arî kâ ançmija, ir stâvoklis, kad samazinâs sarkano asins ðûnu skaits. Veselîga cilvçka sistçmâ ir arî citi ançmijas cçloòi: iespçjams, ir zudums asinîs, kas traucç eritrocîtu raþoðanu vai kustîbu kustîbu laikâ, saîsinot eritrocîtu dzîvi. Arî viss, invaliditâte, ir salîdzinoði izplatîta grûtniecçm - skar apmçram 40% grûtnieèu. Lai gan sievieðu panâkumi ançmijas definîcijas gadîjumâ izskatâs nedaudz atðíirîgi. Grûtniecîbas laikâ ir palielinâjies dabas daudzums un tâ atðíaidîðana, samazinot sarkano asins ðûnu skaitu, ançmija ir diezgan vienkârða parâdîba. Tâdçjâdi grûtniecîbas laikâ mçs runâjam par ançmijas raðanos, kad tas sasniedz hemoglobîna lîmeòa pazeminâðanos zem 10 g / dl vai hematokrîta zem 30%.

Tas neuzlabo faktu, ka nozîmîgs sarkano asins ðûnu trûkums nâkotnes mâtes sistçmâ var izraisît augïa attîstîbu un hipoksiju. Ceturkðòa ceturkðòa laikâ tas var izraisît embrija implantâcijas traucçjumus vai pat aborts. Citâ ceturksnî tas var izraisît iedzimtus defektus, bet treðajâ - priekðlaicîgas dzemdîbas.

Faktori, kas veicina ançmiju grûtniecçm, pirmkârt, ir alkohola lietoðana un smçíçðana. Nâkamais ir daudzkârtçja grûtniecîba, vitamînu trûkums un uztura vçrtîbas, kuru pieprasîjums grûtniecîbas laikâ ievçrojami palielinâs. Ançmijas ârstçðana ir atkarîga no tâ attîstîbas lîmeòa un cçloòa. Nelielâ ançmija, ko izraisa dzelzs deficîts, joprojâm tiek ârstçta ar perorâliem lîdzekïiem, kas nodroðina tâ saturu. Ïoti reti intravenoza dzelzs piedeva ir arî svarîgs faktors, un tas ir svarîgâks par badoðanos, ja tiek lietoti papildinâjumi. Ir gadîjumi, kad bûs nepiecieðama arî asins pârlieðana - tas parasti notiek smagas asiòoðanas veidâ kâ pierâdîjums placentas atdalîðanas laikâ.

https://ecuproduct.com/lv/fresh-fingers-efektivs-preparats-cinai-pret-mikozi-kaju-un-naglu-adas-kopsanai/Fresh Fingers Efektīvs preparāts cīņai pret mikozi kāju un naglu ādas kopšanai

Ançmija ir salîdzinoði âtri atpazîstama slimîba, tâs attçli ir:

nogurums,vâjums,galvassâpes,problçmas ar apziòu un koncentrçðanos,reibonis.

Tâdçï, ja esat grûtniece, jûs novçrojat kâdu no iepriekð minçtajiem faktoriem blakus, noteikti konsultçjieties ar speciâlistu, jo neapstrâdâta ançmija var nodarît lielu kaitçjumu auglim un pat viòa nâvei.