Apstrade eugeniusz gorski pdf

Paðlaik visizplatîtâkâ metâla materiâlu apstrâde ir pati zaudçjumu ârstçðana. Viòa nopçrk piemçrotus izmçrus un raupjumu, kâ arî izmçrus konkrçtam metâla materiâlam. Tâs vienkârðâkais veids ir frçzçðana.

Mehâniskâ apstrâdeIr vçrts zinât, ka dobuma apstrâde atðíiras starp apstrâdi un eroziju. Apstrâdei mçs, cita starpâ, varam iekïaut cnc frçzçðanu. Tieði ðo darbîbu paðlaik veic îpaði metâla tçmâs, nodroðinot tiem nepiecieðamos izmçrus, formu un nelîdzenumu. Tagad mçs varam uzzinât, cita starpâ, apïveida frçzçðanas operâciju, kurâ mçs varam iekïaut apstrâdes veidu, ko sauc par pretgrieðanâs darbîbu un vienlaicîgu darbîbu. Pretplûsmas darbîba balstâs uz pçdçjo, ko mûsu instrumenta grieðanas mala sajauc pretçjâ kustîbâ nekâ materiâla padevi. No pârmaiòâm vienlaicîgâ darbîba rçíinâs ar to, ka mûsu instrumenta lîderis ir saistîts ar apstrâdâjamâ materiâla mçríi. Ir labi zinât, ka attiecîbâ uz mûsu produkta formu un biezumu ir jâizvçlas atbilstoðie operâcijas parametri. Tas ir ârkârtîgi svarîgi, jo mûsdienâs metâla materiâli ir daudzu ierîèu un iekârtu galvenâ sastâvdaïa, kâ arî bûvniecîba. Tie jau ir lielâkâ inþeniertehnisko materiâlu grupa.

duo shampooVivese Senso Duo Shampoo - Efektīva izārstēt vājinātu un izkrist no matiem!

Òemot vçrâ jebkura objekta vai pusfabrikâta apstrâdi, ir vçrts rûpîgi apsvçrt tâs pielietojumu iepriekð. Paðreizçjâ plânâ ir pareizi jâizvçlas apstrâdes parametri un jâizlemj, kâdu formu mçs vçlamies dot mûsu pusfabrikâtam, un kâda raupjuma raksturojums.