Apmacibas buvniecibas process

Avârijas apgaismojums tiek parâdîts vçl populârâkâ objektu skaitâ. Parasti tâs ir biroju çkas, raþoðanas zâles, kâ arî neparastas darba vietas, kâ arî universitâtes un koledþas. Ðodienas avârijas apgaismojums tiek reklamçts gan privâtajos klubos - vienìimeòu mâjâs, gan uzturçðanâ.

Prolesan Pure

Avârijas apgaismes iekârtas ir saistîtas ar to, ka pçkðòa elektroapgâdes izslçgðana neizraisa apgaismojuma negaidîtu izslçgðanos. Skaidros gadîjumos ðâds notikums var izraisît katastrofâlas sekas, piemçram, darba biznesâ, kur ir maðînas ar kustîgâm daïâm, kas nav aizsargâtas ar jebkuru vâku. Tâpçc mçs esam atraduði atbilstoðus noteikumus par nepiecieðamîbu izmantot avârijas apgaismojuma iekârtas pat bûvniecîbas nozarç.Avârijas apgaismojums, kas atbilst citam principam. Protams, tas pastâv, ja to vada atseviðíi gaismekïi, kuros ir neliels akumulators. Tas tiek uzlâdçts elektroenerìijas tîkla ikdienas darbîbas laikâ, bet sprieguma samazinâjuma laikâ avârijas apgaismojums automâtiski aizveras, uzlâdçjot elektrîbu no akumulatora. Ðim risinâjumam ir nepiecieðams pievienot papildu vadu apgaismojuma punktam, kas ir fâzes vads ar pastâvîgu baroðanas avotu, neatkarîgi no gaismas slçdþa darbîbas. Gaismas avots bûtu vçrts bût par LED spuldzi, jo tas patçrç elektroenerìiju. LED gaismeklis ïauj izmantot parastâs LED spuldzes, kas redzamas tirdzniecîbâ, nav nepiecieðams iegâdâties îpaðas spuldzes pie raþotâja.Jaunâ avârijas apgaismojuma sistçmas darbîbas sistçma ir centralizçts enerìijas avots. Îpaðâ telpâ ir liels jaudas akumulatoru komplekts, kas rada gaismas raþoðanu jebkurâ çkâ daudzas stundas. Lai ilgâk pagarinâtu apgaismojuma darbîbas laiku, kâ arî iespçja izmantot enerìiju nâkamajâs ierîcçs, ìeneratori tiek papildus noregulçti.