Apiveida griezcjs

Dârzeòi ir veselîgâkie çdieni viesiem. Pasaulç ir arî 250 veidu dârzeòi. Tie ir C vitamîna, provitamîna A, kâ arî ðíiedru un minerâlvielu avots. Viòiem ir augsta bioloìiskâ un dabiskâ cena. Jebkurâ mâjâ, kurâ tiek iesûkts daudz dârzeòu, tâpat kâ vairâkos gastronomijas uzòçmumos, daþâdi griezçji ir neaizstâjams produkts. Îpaði tad, ja nelielâ laika posmâ ir jâsamazina liela dârzeòu deva.

Dârzeòu griezçjam ir vairâkas priekðrocîbas. Svarîgâkie no tiem ir çrtîbas un laika ietaupîjums. Tas ir vçrtîgs apsvçrums, gatavojoties brîvdienâm vai ìimenes svinîbâm. Un arî, veicot preces ziemai, kad mums ir jâsamazina daudz dârzeòu un produktu. Spçle, ieskaitot elektrisko griezçju, nodroðina lietotâja droðîbu. Tâ kâ îpaðais apvalks un atlikuðais caurumu izmçrs ïauj sasmalcinât un berzçt daþâdus dârzeòus, nebaidoties no savainoðanâs. Vçrtîba ir lielâka par to, ka mçs varam izvçlçties biezumu, daudzumu un veidu, ko mçs vçlamies sasniegt ar sagrieztiem dârzeòiem. Un viss tâpçc, ka dârzeòu griezçjs ir vairâku griezçjdisku sistçma. Turklât viss ir bagâts ar ïoti âtru demontâþu, kas padara to viegli tîru. Mums nav jâatceras bailes, ka tas bûs bojâts, jo griezçjs ir jutîgs pret koroziju, jo tas ir izgatavots no cieta materiâla, kas nerûsç. Ja vçlaties iegâdâties griezçju, jums ir jâòem vçrâ jûsu vajadzîbas. Ja mçs ïoti retos gadîjumos gatavojam nelielu cilvçku skaitu, mçs varam pat to atteikties. Un, kad mçs sagatavojam daudz konservantu, tas bûs noderîgs raþotnç. Pirkuma laikâ mçs pievçrðam uzmanîbu lielajam korpusam, asmeòu tipam un fiksçtajiem diskiem, kas ir tâs jaudas princips. Atbilstoði griezçji, çdienu gatavoðana, salâti, salâti, pârstrâdâti produkti vairs nebûs traucçklis un kïûs par patîkamu nodarboðanos. Daudzus dârzeòus var izmantot neapstrâdâti, tâpçc to âtra izveide tikai veicinâs viòu veselîgâku patçriòu. Mçs esam daþâdi dârzeòi, no kuriem izvçlçties, jo Polijâ mçs maksâjam aptuveni 50 veidu dârzeòus.