Angiu valodas lektors

vari-cb.eu VaricoBoosterVaricoBooster - Izbaudiet kâju vieglumu un cînies pret varikozâm vçnâm!

Saprotiet, ka tâ ir vienîgâ profesija, kas nonâk pie visiem. Tâpçc personas, kas veic ðo darbu, izskats un rîcîba ir neiedomâjami svarîga un tai vienmçr jâdara saskaòâ ar savasir-vivre principiem. Jâatzîmç, ka mûsu attieksme un stâvoklis vienmçr parâda cieòu pret otru personu, un neaizmirstiet pielâgot piemçrotu apìçrbu ar gadîjumu, kurâ mçs atrodamies. Parasti savâ drçbju skapî un noslieces uz stila izvçli dominç uzvalks vai, sievieðu panâkumiem, elegantie uzvalki, bet kâ bûvniecîbas pierâdîjums, tas bûs diezgan komiski, un apavi uz galçjâ papçþa var bût ne tik çrti, bet arî bîstami . Citiem vârdiem sakot, sakâmvârds "kâ jûs redzat, lai viòi jums rakstîtu", mums jânodroðina, lai pirmais iespaids bûtu izdevîgs. Mums jâvelk un jâuzticas savam apìçrbam un jâdomâ, ka mçs esam kompetenti cilvçki, kas rûpîgi darîs savu darbu.Vçl viens ïoti svarîgs jautâjums tulkotâja darbîbâ ir fakts, ka tulkoðanâ jâbût tulkotâjam. Parasti jums ir labas puses princips, vai tulkotâjs (kas ir kâds sapulce, ieòem vietu uzòçmçja labajâ pusç. Ja runa ir par ievçrojamu lîmeni, tad daþi norâdîjumi par tulkotâja amatu ir norâdîti diplomâtiskajâ ziòojumâ, kas jâievçro personai, kura veic tulkojumus.Tad rodas jautâjums par paðu tulkojumu. Neatkarîgi no attîrîðanai nosûtîtajiem pamatiem un tulkotâja individuâlajiem viedokïiem, tulkotâjiem, kas strâdâ tulkojumos, jâbût absolûtai kontrolei par emocijâm un jâdara tikai to, ko viòð dzirdçjis, bez jebkâdas darbîbas no sevis vai daudz, bez informâcijas slçpðanas. Un kas notiks, ja persona izteiktu frâzi, kuras izpratne mums nav redzama? Ðajâ gadîjumâ mçs neesam kauns jautât, mçs absolûti ne improvizçjam. Ir skaidrs, ka mûsu kïûda tiks izlaista bez atbalss, bet, ja tas pierâda, ka mçs esam nepareizi tulkot galveno teikumu, tad tas noteikti novedîs pie nopietnâm sekâm.Individuâlâ galâ tulkotâjam jâbût tâdam, ka viòð nav neredzams vai nedzirdams. Tas nozîmç, ka ne tikai paðas tulkoðanas brîdî, ja tâ jârîkojas pareizi, bet arî visâ sanâksmç. Citiem vârdiem sakot, mums ir jâdomâ par augstu klasi un cieòu pret citu cilvçku.