Amerikas gramatvedibas programma

Polijâ ir daudz noteikumu attiecîbâ uz uzòçmçjdarbîbas kampaòu veikðanas principiem. Daþi no tiem attiecas uz elektroniskâm ierîcçm, kas reìistrç pârdoðanas. Mçs varam izvçlçties sev, kâdi fiskâlie çdieni bûs mûsu kompânijai visprecîzâkie. Laukumâ ir daudz interesantu apskates fondu modeïu, un jaunie uzòçmçji bieþi nezina, ko izvçlçties. Krakovas fiskâlâs ierîces ir arî pilnvarots izplatîtâjs arî tad, ja ir apkalpoðanas tehniíis, kas palîdzçs izvçlçties piemçrotâko kases aparâtu konkrçtai nozarei. Tomçr vispirms pârliecinieties, vai mums ir fiskâlâ & nbsp; ir, jo daþi nodokïu maksâtâji ir atbrîvoti no pçdçjâ mçría.

2014. gada 4. novembrî Finanðu ministrija izdeva jaunu regulu par atbrîvojumiem no pienâkuma reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtus. Diemþçl tas ierobeþoja to nodokïu maksâtâju skaitu, kuri piedâvâ pakalpojumus sportistu un vienotas likmes lauksaimnieku darbam, kuri lîdz ðim ir atteikuðies no pienâkuma bût ierakstîðanas ierîcçm. Tas ir punkts, kurâ jânovçrð nepietiekami novçrtçti gadîjumi, jo pârdevçjam nebija pienâkuma izsniegt rçíinus, pastâvçja tikai pçc pircçja pieprasîjuma, darîjumu gadîjumi, ierakstu pçdas bieþi nebija. Pienâkums izsniegt èekus par katru pârdoðanu ievçrojami kavçs ðo procedûru, ierobeþojot pelçko zonu.

Kâds ir finansiâlais nodroðinâjums? Var âtri pieòemt, ka tas ir elektroniskais trauks pârdoðanas reìistrâcijai, un joprojâm ir PVN un apgrozîjuma nodokïa summa. Pçc darîjuma pabeigðanas, neatkarîgi no tâ, vai tas ir pçdçjais, piemçram, preèu pârdoðana vai riteòa nomaiòa automaðînâ, pârdevçjam vai pakalpojumu sniedzçjam ir jâizsniedz pircçjam kvîts, kura kopija tiks glabâta ierîces atmiòâ. Pârdoðanas dienas mçríis ir veikt tâ saukto fiskâlajâ pârskatâ, visu ieòçmumu konsolidâcijas plânâ. Tuvâkajâ pasaulç veiktie lîdzekïi ir tâ sauktâ OTP fiskâlâ atmiòa (vienreizçja programmçðana un unikâls numurs.Jûs varat iepazîties ar divu veidu ierîcçm, kas tiek izmantotas pârdoðanas ierakstîðanai. Tâdçjâdi ir fiskâlâs summas un fiskâlie printeri.Kases aparâti ir ierîces, kas darbojas neatkarîgi, produkta bâze un palîdzîba (PLU atrodas ðajâ iestâdç.Tâ vietâ printeris vçlas bût savienots ar datoru, kas aprîkots ar çrtu pârdoðanas programmu.Ir arî sistçmas kazino, ko var veikt paði vai kas ietilpst pârdoðanas sistçmas komplektâ.