1 1 m3 konteinera cena

Mçría dozatori ir viegli lietojamas ierîces. Saistîbâ ar standartu un raksturu tos var atstât daþâdu uzdevumu veikðanai.

Ðûnu dozators ir paredzçts, lai cieði noslçgtu putekïu tvertnes, kas nopelna ar spiedienu, kas nav atmosfçras spiediens. Pateicoties ðîm ierîcçm, var iztukðot tvertnes bez dekompensâcijas. Putekïu temperatûra, nevis tâ, lai bûtu vairâk par 200 grâdiem pçc Celsija, arî, iespçjams, nedzîvo runâ par putekïu agresivitâti.

Ðûnu dozatora darbîbas princips ir vienkârðs. Putekïi no tvertnes iet cauri dozatoram caur ieeju. Tâlâk to pârvieto ðûnâs ar spârniem, izmantojot cilindru.

Mçría dozatoriem ir pârâk daudz darbîbas, lai nepârtraukti dozçtu brîvus un smalkgraudainus materiâlus. Jo îpaði bûs labîbas graudi, piena pulveris, garðvielas, smarþîgi pipari, pipari, cukurs, kazeîns, sâls, filtru putekïi utt. Uzpildes aparâti tiek izmantoti jebkurâ raþoðanas laikâ gan produktu iepakoðanas lînijas tehnoloìiskajâ nodaïâ, gan svçrðanas un dozçðanas grupâ. un pneimatiskais transports.

Tos parasti izmanto arî kâ tâ sauktos slûþas izslçdz daþâdu spiedienu darba sfçras. Ir svarîgi tos iestatît, piemçram, pie ciklona izejas, putekïu filtra vai þâvçtâja. Viòi atrod un izmanto, iztukðojot tvertnes.

Dzçriens no ðûnu dozatoru aprîkojuma faktiem noteikti bûs elektriskais kaste ar invertoru. Pateicoties tam, ir svarîgi pielâgot dozatora veiktspçju atbilstoði savâm vajadzîbâm. Uzpildes aparâti atbilst visiem likumâ noteiktajiem higiçnas standartiem un droðîbas standartiem.